Maximumopbouw- en premiepercentages pensioen

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014.
Naar aanleiding van overleg dat het kabinet heeft gevoerd met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen, heeft het kabinet op 18 december 2013 een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzonden met wijzigingsvoorstellen (Kamerstuk 32043, nr. 188). Een van deze voorstellen houdt in dat het voorstel van Wet pensioenaanvullingsregelingen zal worden ingetrokken.

Onderhavig voorstel van wet betreft de uitwerking van een deel van de andere wijzigingsvoorstellen. Het gaat daarbij in het bijzonder om:
een verzachting van de versobering van het Witteveenkader (het onder de aftoppingsgrens van 100.000 euro voorziene maximumopbouwpercentage van 1,75% per dienstjaar voor pensioen op basis van middelloon, wordt verhoogd naar 1,875%);
de introductie van een vrijwillige nieuwe spaarmogelijkheid voor de oudedag voor het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens van 100.000 euro (een uit het netto-inkomen betaalde lijfrente – een zogenoemde nettolijfrente – waarvan de premie niet aftrekbaar is, de aanspraak is vrijgesteld in box 3 en de uitkering niet wordt belast);
het wettelijk verankeren van een aantal waarborgen die erop zijn gericht te bevorderen dat de versobering van de pensioenopbouw gepaard zal gaan met een verlaging van de pensioenpremies.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.