Meer keuzevrijheid bij pensioen

Op pensioendatum deel pensioenvermogen ineens

De Pensioenfederatie wil dat er meer mogelijkheden komen voor maatwerk. Op dit moment genieten we ons pensioen volledig in de vorm van een levenslange uitkering. Wij zien de behoefte van veel Nederlanders om op het moment van pensionering te kunnen besluiten om een deel van hun pensioenvermogen voor andere doeleinden dan de oude dag te gebruiken.

Op het moment van pensionering zijn mensen goed in staat om de eigen financiële situatie te overzien en daarnaar te handelen. Of het nu voor de aflossing van de hypotheek is, een schenking aan de kinderen of het maken van een mooie reis. Wij begrijpen deze behoeftes en zien de mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen. In dat kader zien wij dan ook graag dat het kabinet de mogelijkheid onderzoekt om een gedeelte van het pensioen in één keer uit te keren op het moment van pensionering. Op die manier krijgen deelnemers meer keuze over de aanwending van hun pensioen. Dit voorstel is onderdeel van de bijdrage die de Pensioenfederatie wil leveren aan de discussie over het pensioenstelsel.

Er zijn al verschillende mogelijkheden om pensioen af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Zo kan nabestaandenpensioen worden omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen, of andersom. Ook kun je vaak kiezen voor een hoger pensioen in de eerste jaren, en daarna wat lager (hoog-laagconstructie). Andere keuzes zijn eerder of later met pensioen, of deeltijdpensioen. Wat nog niet kan, is een eenmalige uitkering op het moment van pensionering. Terwijl hier wel behoefte aan is. De Pensioenfederatie ziet mogelijkheden om een deel van het pensioen via dezelfde systematiek als de hoog-laagconstructie éénmalig uit te laten keren op de pensioendatum.

Waarborgen
Bij de vormgeving van deze eenmalige uitkering moet worden aangesloten bij de hoog-laagconstructies die pensioenfondsen nu reeds kennen. Er bestaat immers een spanning tussen enerzijds de verplichte collectieve pensioenopbouw en anderzijds de wens om individuele keuzevrijheid mogelijk te maken. Individuele keuzevrijheid mag naar onze opvatting niet ten koste gaan van het collectief belang. En dat hoeft ook niet. In de bestaande hoog-laagconstructies is een evenwichtige balans gevonden. Een balans waarbij goed aangesloten kan worden.

De Pensioenfederatie ziet dus een goede mogelijkheid om deelnemers op pensioendatum meer keuzevrijheid te bieden. De Pensioenfederatie is echter geen voorstander van een alternatieve aanwending van pensioengeld tijdens de opbouwfase. Op pensioendatum kunnen deelnemers vaak pas goed inschatten hoeveel pensioen zij nodig hebben en zijn zij in staat hun gehele financiële situatie te overzien. Als pensioengeld tijdens de opbouwfase wordt onttrokken, zal de deelnemer een langjarig beleggingsrendement mislopen. De directe “opbrengsten” in termen van niet-ingelegde premie zijn klein, maar de kosten in termen van misgelopen pensioen later zijn groot. Bovendien gaat het onttrekken van pensioengelden in de opbouwfase ten koste van de collectiviteit en daarmee van de mogelijkheid om binnen een pensioenfonds risico’s te delen.

Bron: Pensioenfederatie

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.