SER analyse en visie op pensioen in de toekomst.

Versterking pensioen nodig in toekomst

Nederland kent een pensioenstelsel met sterke punten. Aanpassing en versterking is evenwel nodig, omdat onze pensioenen onder druk staan. Met de financiële crisis in 2008 en de langdurige lage rente zijn de kwetsbaarheden van het pensioenstelsel zichtbaar geworden en heeft het vertrouwen in het stelsel een deuk opgelopen. Daarnaast hebben mensen behoefte aan meer transparantie en aan keuzevrijheid. Ook moet het pensioenstelsel van de toekomst beter aansluiten op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals een grotere mobiliteit van mensen en toenemend aantal zzp’ers.

Analyse fundamenten toekomstig pensioenstelsel

Partijen in de SER hebben gezamenlijk een grondige analyse gemaakt van de fundamenten voor een toekomstig pensioenstelsel. Daarbij is gekeken naar vier varianten die verschillen op een aantal dimensies, zoals het onderscheid tussen een uitkeringsovereenkomst en een overeenkomst op basis van kapitaalopbouw (pensioenvermogen), meer of minder keuzevrijheid, meer en minder collectiviteit en risicodeling. De varianten zijn:
Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
Nationale pensioenregeling;
Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

Deze vier varianten zijn beoordeeld op cruciale criteria zoals het uiteindelijke pensioenresultaat, de aansluiting op maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua transitie. Als resultaat van deze analyse ligt er nu een gedeelde visie op de plussen en minnen van de verschillende varianten voor een toekomstig pensioenstelsel.

Interessante maar onvoldoende bekende variant

Uit de analyse en beoordeling van de vier varianten komt de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ naar voren als interessant. Wel is de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend. Daarom zal de SER initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te verkennen. In deze variant gaat het om een contract met persoonlijke vermogensopbouw met collectieve risicodeling en vindt vermogensopbouw plaats in de opbouwfase. Sociale partners maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en kunnen bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. De doorsneesystematiek wordt in deze variant losgelaten.

Dialoogtafels

De SER heeft gericht input verzameld van een brede groep belanghebbenden en een groot aantal deskundigen. Zij werden uitgenodigd deel te nemen aan door de SER georganiseerde dialoogbijeenkomsten. Deze brede betrokkenheid betekende een verrijking van de discussie en leverde veel energie op.

 

Bron SER.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.