Negen fondsen hoeven het pensioen niet te verlagen

Op basis van de evaluatie van de herstelplannen door de pensioenfondsen gerapporteerd aan De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat 29 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen doorvoeren. Dit betekent dat negen fondsen minder het pensioen verlagen dan op basis van de eerste schatting van DNB van 31 januari jl. werd verwacht. De verbetering van de cijfers komt voornamelijk door bijstortingen van de werkgever. Overigens is de beoordeling van de herstelplannen door DNB nog niet volledig afgerond: het aantal fondsen dat het pensioen moet verlagen of de hoogte van de verlaging kan hierdoor hoger uitvallen.

Hiermee komt het aantal gepensioneerden dat in april van dit jaar met een lager pensioen te maken krijgt, nu uit op circa 200.000, waar in april 2013 nog werd uitgegaan van 700.000 gepensioneerden. Het aantal actieve deelnemers dat een verlaging kan verwachten bedraagt 300.000 deelnemers, waar vorig jaar nog op 1,3 miljoen actieve deelnemers werd gerekend. In plaats van 1,1 miljoen slapers (noot 2), zullen nu naar verwachting circa 600.000 slapers worden geraakt.

Enkele fondsen hebben bij de evaluatie een ontheffing aangevraagd of willen op andere gronden de pensioenen niet verlagen. DNB zal geen ontheffing verlenen, tenzij het fonds kan beargumenteren dat de kosten van een pensioenverlaging groter zijn dan de baten. Bij alle ontheffingsaanvragen heeft DNB besloten om geen ontheffing te verlenen. Bij enkele fondsen die het pensioen verlagen, heeft DNB nog vragen bij de hoogte van de pensioenverlaging en bij een enkel fonds dat meent het pensioen niet te hoeven verlagen, is de afronding van de beoordeling nog onder handen.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.