Kamerbrief hervorming pensioenopbouw.

Kamerbrief: Kabinet komt met nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Het kabinet heeft met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP constructief overleg gevoerd over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen. Op basis daarvan heeft het kabinet vandaag een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de genoemde fracties op de eerdere pensioenvoorstellen. Het kabinet hoopt dat de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voortvarend kan worden hervat.

De nieuwe voorstellen zorgen voor de noodzakelijke hervorming van de fiscale pensioenopbouw. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid tot opbouw van een adequaat pensioen behouden. Nu mensen langer werken, kunnen ze ook langer pensioen opbouwen. Hierdoor kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met lagere premies tot gevolg. Deelnemers krijgen meer vrije bestedingsruimte voor eigen besparingen zoals aflossing op de hypotheek of consumptie. Deze bestedingsimpuls ondersteunt het economisch herstel.

In de nieuwe voorstellen blijft een versobering van de pensioenopbouw het uitgangspunt, maar wordt deze verzacht. Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon), in plaats van de voorgenomen 1,75%. Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft zoals in het oorspronkelijke voorstel en in lijn met het Sociaal Akkoord op €100.000. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon

Premiewaarborgen

Daarnaast voert het kabinet een aantal waarborgen in om te bereiken dat een lagere pensioenopbouw ook daadwerkelijk leidt tot een daling van de pensioenpremie. Deze premiewaarborgen borgen ook een evenwichtige belangenbehartiging van alle generaties. Zo zal De Nederlandsche Bank de bevoegdheid krijgen een generatie-evenwichtstoets uit te voeren of het besluit tot vaststelling van de premies in het belang van alle generaties tot stand is gekomen. DNB heeft vervolgens de mogelijkheid in te grijpen als dat niet het geval is. Daarnaast zet het kabinet er naar beste vermogen op in dat ook voor 2015 de versoberde pensioenopbouw geheel zal doorwerken in de ABP-premie.

Zzp’ers

Voor zzp’ers wordt de mogelijkheid tot pensioenopbouw versterkt. In navolging van de Begrotingsafspraken 2014 wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een pensioenregeling voor zzp’ers. In aanvulling daarop neemt het kabinet maatregelen die ertoe leiden dat zzp’ers een adequaat pensioen kunnen opbouwen. Zo komt er een regeling die het pensioenvermogen beschermt in geval van een beroep op de bijstand.

Dialoog

Tot slot komt er in 2014 een brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel en als onderdeel daarvan vraagt het kabinet de SER om advies. In deze dialoog wordt ook het voorstel van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) om het werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor een extra aflossing van de hypotheek betrokken. Indien mogelijk wordt dit op zo kort mogelijke termijn ingepast.

Dekking

Om de voorstellen financieel te dekken trekt het kabinet onder meer het wetsvoorstel tot invoering van de excedentregelingen in. Daarnaast gaat de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden – passend bij de verhoging van de pensioenleeftijd en de sterk gestegen arbeidsparticipatie van deze groep – omhoog van 50 jaar naar 56 jaar. Hierbij worden bestaande rechten gerespecteerd. Ook wordt een deel van het budget dat bij de Begrotingsafspraken 2014 is vrij gemaakt voor lastenverlichting voor bedrijven ingezet. Tot slot wordt de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering afgeschaft, aangezien deze juridisch niet langer houdbaar is.

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.